نگاه کلی

4.8
(از 1 رای)
دسترسی
5.0
فروشگاه ها
4.0
غذاخوری ها
5.0
امکانات
5.0

0

کسب و کار

0

کالا و خدمات

درباره

مجتمع تجاری آوا سنتر بــا بهــره گیــری و دعــوت از متخصصــان ممتــاز و برجســته ایرانــی و بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی توســط گــروه آبــاد ســازان ایــران (آوا) آغــاز بــه کار مــی کنــد. شــایان ذکــر اســت کــه انتخــاب ایــن مــکان بــه دلیــل موقعیــت ویــژه مناســب شــهری و ترافیکی در ایــن منطقــه، بــرای دسترســی راحــت و بــی دغدغــه مراجعیــن نیــز از اهمیــت فراوانی برخــوردار خواهــد بــود، کــه بدیهــی اســت ایــن پــروژه را از هــر جهــت متمایــز و بــدون شــک آن را در رده پــروژه هــای منحصــر بــه فــرد در صنــف طــلا و جواهــر ایــران مطــرح خواهــد کــرد.

این مجتمع در زمینی به مساحت 2,560 متر مربع، شامل 16 طبقه می باشد که 6 طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و ده طبقه فوقانی به مساحت زیر بنای کل 32,500 متر مربع می باشد. طبقات شامل: زیر زمین ششم الی زیر زمین سوم با کاربری پارکینگ و انباری، زیر زمین 2.5- با کاربری سرویس بهداشتی، فضاهای خدماتی و تأسیسات می باشد. زیر زمین دوم الی طبقه اول در چهار طبقه با کاربری تجاری ،طبقات دوم الی هفتم با کاربری پارکینگ و طبقه هشتم کاربری فرهنگی و طبقات نهم و دهم با کاربری رستوران می باشد.در مجموع مجتمع آواسنتر حدود 440 واحد پارکینگ،4,000 متر مربع شامل 91 باب تجاری،1,700 متر مربع فرهنگی،1,205 متر مربع شامل چهار واحد رستوران و 819 متر مربع انباری تجاری شامل 74 واحد می باشد.

مجتمع آوا سنتر جهت تأمین روشنایی طبیعی دارای دو وید اصلی می باشد که از طبقه زیر زمین اول الی بام ادامه دارد. ورودیهای پارکینگ های طبقات فوقانی و زیرین از خیابان فیروز بخش در ضلع شرقی و خروجی های مربوطه از خیابان اقدسیه در ضلع غربی می باشد. همچنین ورودی اصلی مجموعه از تقاطع خیابان اقدسیه و فیروز بخش و ورودی دوم از خیابان فیروز بخش می باشد.

دیدگاه ها

مراکز خرید مشابه

آخرین اخبار و رویدادهای مراکز خرید تهران